Ești cadru didactic?

Ești cadru didactic și ai contact zilnic cu copiii! Iată cum poți identifica dacă un copil prezintă semnele TSI sau nu

Ce spune legea?

Prevederile legale care definesc aria TSI în România ajută mult la clarificarea anumitor matrice de evaluare, definesc TSI și formele sale, măsurile compensatorii și de sprijin pentru copiii cu TSI

Art. 20. – Măsurile compensatorii care se pot asigura elevilor cu TSI sunt:

 1. a) computer/tabletă cu sofware – sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare;
 2. b) aparat de înregistrare care permite elevului să îşi completeze notiţele în timpul lecţiei (tabletă, reportofon etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 3. c) hărţi mentale, mape conceptuale ale unităţii de studiu;
 4. d) manuale şi cărţi în format digital (audio-book);
 5. e) dicţionare, vocabulare digitale;
 6. f) tabele cu: lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiţii etc.;
 7. g) texte cu imagini, sinteze, scheme;
 8. h) prezenţa cadrului didactic care să citească Eternii textului din manual, sarcinile de rezolvat, chestionarele cu răspunsuri multiple;
 9. i) computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire şi de corectare a eventualelor greşeli;
 10. j) sofware pentru realizarea hărţilor mentale, mape conceptuale;
 11. k) fotocopii adecvate ale unităţii de studiu;
 12. l) dicţionar digital (sub formă de tabletă sau pe computer);
 13. m) calculator care să faciliteze operaţiile de calcul;

Art. 21. – Măsurile de dispensare care se pot asigura elevilor cu TSI sunt;

 1. a) dispensarea cititului cu voce tare în faţa clasei;
 2. b) dispensarea citirii autonome a unor texte a căror lungime şi complexitate nu sunt compatibile cu nivelul de abilitate al copilului;
 3. c) cantitatea excesivă de teme pentru acasă;
 4. d) memorarea poeziilor, formulelor, tabelelor, definiţiilor,
 5. e) dispensarea studierii limbilor străine în forma scrisă sau citită;
 6. f) efectuarea mai multor teste/evaluări la puţină vreme unele după altele;
 7. g) dispensarea scrierii rapide după dictare;
 8. h) dispensarea luării de notiţe scrise;
 9. i) dispensarea copierii de pe tablă, recopierea textelor;
 10. j) dispensarea respectării timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris;
 11. k) scrierea de mână a temelor pentru acasă pentru cazurile severe de disgrafie (se acceptă scrierea pe calculator sau transcriere de către părinte.);
 12. l) dispensarea memorării tablei înmulţirii;
 13. m) dispensarea copierii textelor (de exemplu, probleme matematice) de pe tablă sau manuale – compensare cu texte pregătite anticipat, printate şi lipite pe caiete (sau lucru direct pe fişe);

Art. 22.  (2) Recomandări de evaluare adaptată în raport cu gradul de severitate al TSI:

 1. a) TSI uşoară – abordare prin prisma flexibilităţii pedagogice, adaptări minimale ale instrumentelor şi modalităţilor de evaluare;
 2. b) TSI moderată – adaptări care sunt concordante cu adaptările curriculare pe care le reclamă nevoile educaţionale ale elevului şi care sunt specifice tipului/tipurilor de abilitate şcolară perturbată/perturbate;
 3. c) TSI severă – adaptări şi modificări ample, care reclamă un proces decizional complex cu mai mulţi factori de decizie. Decizia este luată în echipă multidisciplinară cu un profesor psihopedagog/de sprijin care să realizeze managementul cazului, împreună cu profesorul de la clasă.

 

Art. 23. – Evaluarea adaptată este asigurată pe parcursul semestrelor astfel:

 1. a) testele şi verificările se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte;
 2. b) se asigură timp suplimentar (30-60 de minute) pentru execuţia probelor sau se asigură verificări cu mai puţine cerinţe;
 3. c) se introduc probe informatizate;
 4. d) se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat în timpul verificărilor. Subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;
 5. e) se asigură folosirea instrumentelor compensatorii atât la probele scrise, cât şi la cele orale;
 6. f) se vor prevedea verificări orale ca alternativă la cele scrise (mai cu seamă la limbile străine);
 7. g) în notarea la probele orale se va ţine cont de capacităţile lexicale şi expresive ale elevului;
 8. h) în funcţie de situaţie, evaluările vor fi concepute astfel încât să limiteze scrisul (de exemplu, exerciţii cu spaţiu de completat, exerciţii de bifat, unit etc.);
 9. i) la notarea/evaluarea testelor scrise se va ţine cont de conţinut, nu de formă;
 10. j) se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule.

Art. 26. – (1) PEP se elaborează, de regulă, în primul semestru al anului şcolar .

 

Art. 27. – Adaptarea procedurilor de examinare la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VII l-a şi examenul naţional de bacalaureat, în cazul elevilor cu TSI orientaţi şcolar şi profesional, se face prin:

 1. a) asigurarea unui timp suplimentar din timpul alocat iniţial pentru elaborarea lucrării;
 2. b) în cazul elevilor cu dislexie citirea subiectelor este asigurată de către un profesor asistent; subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;
 3. c) în cazul elevilor cu disgrafie elevul are dreptul la evaluare orală sau va dicta conţinutul lucrării către un profesor asistent;
 4. d) în cazul elevilor cu discalculie se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule

 

CAPITOLUL V

Rolul factorilor de coordonare, îndrumare, control şi Intervenţie

Art. 30.

 

 1. c) stipularea de acorduri (convenţii, protocoale, înţelegeri) cu asociaţiile reprezentative şi cu specialişti (psihologi clinicieni, consilieri şcolari, logopezi, psihopedagogi, psihomotricieni etc.) specializaţi în terapii/modalităţi de intervenţie pentru TSI;

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

NOTA:

Pentru completarea chestionarului de către cadrul didactic este necesară o perioadă de observare la clasă a elevului de 6 luni consecutive pe parcursul aceluiaşi an şcolar.

 

Ce îl ajută pe copil la clasă?

 

ÎNDRUMĂTOR

pentru recomandarea/asigurarea instrumentelor compensatorii, măsurilor de dispensare, evaluare adaptată, în funcţie de simptomatologia copiilor cu tulburări specifice de învăţare

 

Abilitatea deficitară Simptomatologia Masuri compensatorii Măsuri de dispensare Evaluare adaptată
Dislexia – citire lentă;

– citirea nu este cursivă;

– citire cu multe greşeli (confundă literele, omite sau adaugă literele, silabele, cuvintele, inversează silabele sau cuvintele scurte, citeşte cuvintele distorsionate, incomplete, eronate, repetă silabele din cuvânt);

– are dificultăţi în înţelegerea textului citit;

– dificultăţi în povestirea textului citit;

– dificultăţi în memorarea textului, poeziei;

– este nesigur la citirea unor litere;

– a învăţat încet şi greu literele, citirea silabelor;

– greşeşte frecvent rândul în citirea textului;

– nu citeşte cu plăcere;

– citeşte mai greu în faţa celorlalţi;

– oboseşte repede în timpul citirii;

– dificultăţi a memoriei de lucru;

– capacitate de exprimare deficitară, greutăţi în găsirea cuvintelor, disgramatism;

– dificultăţi la orientarea în timp şi spaţiu;

– tulburări de atenţie;

– dificultăţi la seriere, organizare.

– computer/tabletă cu sofware – sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare;

– aparat de înregistrare care permite elevului să îşi completeze notiţele în timpul lecţiei (tabletă, reportofon etc.);

– hărţi mentale, scheme conceptuale ale unităţii de studiu;

– manuale şi cărţi în format digital (audio-book);

– dicţionare, vocabulare digitale;

– tabele cu: lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiţii etc.;

– texte cu imagini, sinteze, scheme;

– prezenţa cadrului didactic care să citească itemii textului din manual, sarcinile de rezolvat, chestionarele cu răspunsuri multiple;

– altele, la decizia cadrului didactic.

– dispensarea cititului cu voce tare în faţa clasei;

– dispensarea citirii autonome a unor texte a căror lungime şi complexitate nu sunt compatibile cu nivelul de abilitate al copilului;

– cantitatea excesivă de teme pentru acasă;

memorarea poeziilor, formulelor, tabelelor, definiţiilor;

– dispensarea studierii limbilor străine în forma scrisă sau citită;

– efectuarea mai multor teste/evaluări la puţină vreme unele după altele;

– altele, la decizia cadrului didactic.

– testele şi verificările vor fi anunţate din timp;

– se asigură timp suplimentar (30-60 de minute) pentru execuţia probelor sau se asigură verificări cu mai puţine cerinţe;

– se introduc probe informatizate;

– se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat în timpul verificărilor. Subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;

– sunt asigurate folosirea instrumentelor compensative atât la probele scrise, cât şi la cele orale;

– se vor prevedea verificări orale ca alternativă la cele scrise (mai cu seamă la limbile străine);

– în notarea la probele orale se va ţine cont de capacităţile lexicale şi expresive ale elevului.

Disgrafie/

Disortografie

– scriere lentă, pentru îndeplinirea sarcinii în scris are nevoie de un timp de execuţie peste medie;

– scriere cu multe greşeli (confundă literele, omite sau adaugă literele, silabele, inversează silabele sau cuvintele scurte, scrie cuvintele legate, desparte cuvintele în două, scrie cuvinte fără sens, fără diacritice, desparte incorect cuvintele în silabe);

– computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire şi de corectare a eventualelor greşeli;

– sofware pentru realizarea hărţilor mentale, scheme conceptuale;

– fotocopii adecvate ale unităţii de studiu;

– dispensarea scrierii rapide după dictare;

– dispensarea luării de notiţe

scrise;

– dispensarea copierii de pe tablă, recopierea textelor;

– dispensarea respectării timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris;

– cantitatea excesivă de teme pentru acasă;

– testele şi verificările vor fi anunţate din timp;

– se asigură timp suplimentar (30-60 de minute) pentru execuţia probelor sau se asigură verificări cu mai puţine cerinţe;

– în funcţie de situaţie, evaluările vor fi de aşa natură încât să limiteze scrisul (de exemplu, exerciţii cu spaţiu de completat, exerciţii de bifat, unit etc.);

– se introduc probe informatizate;

  – este nesigur la scrierea unor litere;

– inversează direcţia trasării liniilor la scrierea literelor;

– ţinerea incorectă a instrumentului

de scris, obosirea mâinii;

– scriere urâtă, dezordonată sau indescifrabilă, aspectul general al scrisului este inestetic;

– se orientează greu în pagina caietului, nu reuşeşte să scrie pe linie;

– dificultăţi de scriere după dictare;

– copiere incorectă;

– nu utilizează în scriere regulile gramaticale învăţate;

– la compunere alcătuirea de propoziţii este deficitară, incorectă din punct de vedere gramatical;

– nu scrie cu plăcere.

– tabel cu lunile anului, zilele săptămânii, anotimpurile, tabel alfabetar;

– dicţionar digital (sub formă de

tabletă sau pe computer);

– altele, la decizia cadrului didactic.

– scrierea de mână a temelor pentru acasă pentru cazurile severe de disgrafie (se acceptă scrierea pe calculator sau transcriere de către

părinte);

– dispensarea studierii limbilor străine în forma scrisă;

– efectuarea mai multor teste/ evaluări la puţină vreme unele după altele;

– altele, la decizia cadrului didactic.

– sunt asigurate folosirea instrumentelor compensative atât la probele scrise, cât şi la cele orale;

– la notarea/evaluarea testelor scrise se ţine cont de conţinut, nu de formă.

Discalculia – calculează lent, nesigur;

– dificultăţi în recunoaşterea şi scrierea cifrelor, a simbolurilor matematice;

– scrierea greşită a cifrelor după dictare, citirea cu dificultate a cifrelor scrise;

– dificultate în copierea corectă a cifrelor;

– omite, scrie în locuri greşite sau schimbă locul unor cifre în timpul rezolvării unor exerciţii sau probleme;

– noţiunea de „cantitate” se formează greu;

– greutăţi în învăţarea ordinii numerelor (înşiruire crescătoare sau descrescătoare);

– greutăţi în efectuarea celor patru operaţii de bază;

– încurcarea ordinii în efectuarea operaţiilor;

– efort enorm în memorarea tablei înmulţirii;

– reţine greu expresii, reguli matematice;

– efectuează greu calcule mintale;

– transpune cu dificultate problemele în limbaj matematic, extrage cu dificultate esenţialul;

– dificultăţi În începerea de unul singur a rezolvării unor probleme.

– calculator care să faciliteze operaţiile de calcul;

– alte instrumente tehnologice mai puţin evoluate, cum ar fi tabela pitagoreică, de măsuri, tabel cu formule matematice, scheme conceptuale etc.;

– altele, la decizia cadrului didactic.

– dispensarea memorării tablei înmulţirii;

– dispensarea scrierii textelor (de exemplu, probleme matematice) de pe tablă sau manuale;

– compensare cu texte pregătite anticipat, printate şi lipite pe caiete (sau lucru direct pe fişe);

– respectarea timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris;

– cantitatea excesivă de teme pentru acasă;

– efectuarea mai multor teste/evaluări la puţină vreme unele după altele;

– memorarea formulelor, definiţiilor;

– altele, la decizia cadrului didactic.

– testele şi verificările vor fi anunţate din timp;

– se asigură timp suplimentar (30-60 de minute) pentru execuţia probelor sau se asigură verificări cu mai puţine cerinţe;

– se introduc probe informatizate;

– se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat în timpul verificărilor. Subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;

– sunt asigurare folosirea instrumentelor compensative atât la probele scrise, cât şi la cele orale;

– În notarea la probele orale se va ţine cont de capacităţile lexicale şi expresive ale elevului;

– la notarea/evaluarea testelor scrise se ţine cont de conţinut, nu de formă;

– se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule.